Kas ir klikuči, šokti, rice, lateris, lumpis, krilcs, šircis? Jaunlaicenes muižas muzejā ik mēnesi jautrā gaisotnē notiek malēniešu valodas nodarbības, kur šos un citus vārdus mācās izrunāt un locīt malēniski.

Img_1046_1

Projekti

 

 

Par Ilgāja ezera DA krasta labiekārtošanu Veclaicenes pagastā.

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””, kas tika atbalstīts un š.g. 8. maijā tika noslēgts līgums par projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018) finansēšanu.

Lai veicinātu publisko ūdeņu vides pieejamību, saldūdens biotopu aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, lai atjaunotu un attīstītu tūrisma infrastruktūru AAA “Veclaicene” teritorijā projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. tiks izpļautas niedres 0,4 ha lielā plātībā Ilgāja ezera DA krastā, kā rezultātā niedru izplatības process tiks maksimāli ierobežots, niedru pļaušana un izvākšana tiks organizēta 2 reizes sezonā – jūlija un septembra mēnešos, līdz ar to tiks uzlabots ekoloģiskais ūdens stāvoklis Ilgāja ezerā un atbrīvota piekraste no niedrēm peldvietai un citām ūdens aktivitātēm;

2. tiks uzstādīta jauna koka laipa 25 m gara un 1,5 m plata uz metāla skrūvpāļiem ar metāla margām gar vienu laipas malu, un ar cinkotām trepēm ūdenī. Pie laipas būs iespēja pietauvot laivas, radot publisko ūdeņu vides pieejamību dažādu mērķauditoriju dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 19250,35 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 13864,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 5386,35 euro.

Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde un tirgus izpēte.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība.

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg     

 

Veclaicenē top treileru laukums

 

 

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" ietvaros Veclaicenes pagastā uzsākta treileru laukuma izbūve.

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu Kornetu centrā blakus esošajam stāvlaukumam tiek labiekārtots laukums, kurš paredzēts treileru autotransportam, nodrošinot iespēju pieslēgties pie elektrības vienlaicīgi četriem treileriem. Labiekārtojot treileru laukumu ārpus īpaši aizsargājamo biotopu atradnēm, tiek novērsts gan apdraudējums, ka treileru autotransportu novieto tam neparedzētās vietās, gan iespējamais dabas piesārņojums, paredzot stāvlaukumā kanalizācijas tvertnes iztukšošanas vietu.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic uzņēmums SIA "Ceļinieks 2010". Šobrīd tur veikta ārējo ūdens, kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī smilts drenējošā slāņa un šķembu uzbēruma izveide.  Laukuma būvniecības izmaksas ir 46 409 eiro bez PVN.

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro, no kuriem 500 000 ir ERAF finansējums, 26 470 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 61 764 eiro ir pašvaldības finansējums.

Projekta sadarbības partneris Apes novada dome.