Ķauķu kalna relatīvais augstums ir 73 m, bet absolūtais -210 mvjl. Kalna nogāzēs ir izveidotas slēpošanas trases. Sniegs te saglabājas ilgāk nekā citur Latvijā.

Pict8517_1

Projekti

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projektu „Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”, kas tika atbalstīts un š.g. 2. jūlijā tika noslēgts Līgums (Nr. 1-20/150) par projekta Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” (Nr. 1-08/286/2018) finansēšanu un izpildes kārtību.

Lai nodrošinātu Drusku pilskalna dabas takas pieejamību Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” projekta ietvaros tiks izbūvētas Drusku pilskalna takākoka kāpnes ar kopējo garumu 180 metri, tādējādi ierobežojot apmeklētāju haotisko kustību pilskalna takā un radot ainavas unikālo skatu punktu pieejamību. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Drusku pilskalna takas pieejamību aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, izveidojot kvalitatīvu infrastruktūru, tā mazinot antropogēno slodzi, tai skaitā arī tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 50000,00 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 40000,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10000,00 euro.

Šobrīd tiek veikta tirgus izpēte tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg      

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “vnf logo”                                                                             Attēlu rezultāti vaicājumam “kulturas ministrijas logo”

 

Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene

2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta  pieteikumu “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10. maijā parakstīts līgums par projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” finansēšanu.

Projekta mērķis ir vairot latviešu - igauņu mijiedarbību un radīt pieejamību sabiedrībai iepazīt igauņu kultūru, tradīcijas un savdabīgo latviešu - igauņu dzīvi Veclaicenes apkārtnē, tā ceļot Alūksnes novada mazākumtautību pilsoņu apziņu un stiprinot to piederību Latvijai.

Lai īstenotu projekta mērķi tiks ieviestas šādas aktivitātes:

  1. Izveidots pārgājiena maršruts “Veclaicene – Vana – Laitsna” (tulk. no igauņu val.: Vana – vecs, Laitsna – Laicene). Maršruts ar 8 kontrolpunktiem 12 km garumā ar pusdienām dabā,  apmeklējot igauņu, latviešu tautību iedzīvotājus Veclaicenē, viņu dzīves vietās, kur saimnieki būs gidi, parādot katras kultūras unikalitāti, viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, tā rosinot viņu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, ceļot to nozīmīgumu un vairojot piederības sajūtu Latvijai.

  2. Izveidota videofilma par latviešu un igauņu dzīvi Veclaicenē. Filmā tiks atspoguļots kā Veclaicenes apkārtnē 4 paaudzēs, dzīvo latviešu un igauņu tautību iedzīvotāji, kā iepazīst viens otra tradīcijas, valodu.

  3. Iegādāts televizors un uzstādīts Veclaicenes muzejā, kas šobrīd ir pārdēvēts par Veclaicenes vēstures krātuvi. Tas būs pieejams arī citu vēsturisku liecību, materiālu demonstrācijai, kas liecina par Veclaicenes pagasta sadzīvi, starpkultūru dialogu u.c.

  4. Noorganizēts pasākums ar pārgājienu, videofilmas demonstrēšanu un koncertu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 949,00 euro, ko finansē Kultūras ministrija.

 

 

Par Ilgāja ezera DA krasta labiekārtošanu Veclaicenes pagastā.

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””, kas tika atbalstīts un š.g. 8. maijā tika noslēgts līgums par projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018) finansēšanu.

Lai veicinātu publisko ūdeņu vides pieejamību, saldūdens biotopu aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, lai atjaunotu un attīstītu tūrisma infrastruktūru AAA “Veclaicene” teritorijā projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. tiks izpļautas niedres 0,4 ha lielā plātībā Ilgāja ezera DA krastā, kā rezultātā niedru izplatības process tiks maksimāli ierobežots, niedru pļaušana un izvākšana tiks organizēta 2 reizes sezonā – jūlija un septembra mēnešos, līdz ar to tiks uzlabots ekoloģiskais ūdens stāvoklis Ilgāja ezerā un atbrīvota piekraste no niedrēm peldvietai un citām ūdens aktivitātēm;

2. tiks uzstādīta jauna koka laipa 25 m gara un 1,5 m plata uz metāla skrūvpāļiem ar metāla margām gar vienu laipas malu, un ar cinkotām trepēm ūdenī. Pie laipas būs iespēja pietauvot laivas, radot publisko ūdeņu vides pieejamību dažādu mērķauditoriju dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 19250,35 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 13864,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 5386,35 euro.

Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde un tirgus izpēte.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība.

 

 

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg     

 

Veclaicenē top treileru laukums

 

 

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" ietvaros Veclaicenes pagastā uzsākta treileru laukuma izbūve.

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu Kornetu centrā blakus esošajam stāvlaukumam tiek labiekārtots laukums, kurš paredzēts treileru autotransportam, nodrošinot iespēju pieslēgties pie elektrības vienlaicīgi četriem treileriem. Labiekārtojot treileru laukumu ārpus īpaši aizsargājamo biotopu atradnēm, tiek novērsts gan apdraudējums, ka treileru autotransportu novieto tam neparedzētās vietās, gan iespējamais dabas piesārņojums, paredzot stāvlaukumā kanalizācijas tvertnes iztukšošanas vietu.

Darbus objektā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic uzņēmums SIA "Ceļinieks 2010". Šobrīd tur veikta ārējo ūdens, kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī smilts drenējošā slāņa un šķembu uzbēruma izveide.  Laukuma būvniecības izmaksas ir 46 409 eiro bez PVN.

Projekta "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai" kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,2 miljoni eiro, no kuriem 500 000 ir ERAF finansējums, 26 470 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 61 764 eiro ir pašvaldības finansējums.

Projekta sadarbības partneris Apes novada dome.

 

 Ar Alūksnes pašvaldības atbalstu projektam Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas apkārtne kļuvusi vēl skaistāka.

 
 

 

Īstenots Zivju fonda apstiprinātais projekts “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta ezeros”

Veclaicenes pagasta pārvalde jūlija sākumā savā rīcībā ir saņēmusi jaunu kvadriciklu, kas tika iegādāts projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros, lai turpmāk maksimāli efektīvi varētu veikt zivju resursu aizsardzību, uzraudzību, saglabāšana un maluzvejniecības samazināšana Veclaicenes pagasta ezeros.

Ar kvadriciklu būs iespējams ātrāk apsekot plašākas teritorijas, lai pārbaudītu gan makšķernieku licences, gan to vai kādā ezerā nav izvietoti nelikumīgi zvejas tīkli, līdz ar to ūdenstilpju uzraudzība tiks nodrošināta arī vietās, kur līdz šim tas nebija tehniski iespējams.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 8100.01 EUR. Zivju fonda līdzfinansējums ir 80% jeb 6694,22 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 20% jeb 1620.01 EUR.

 

 Biedrība “Veclaicenes avotiņš” ar Alūksnes novada pašvaldības finansiālu atbalstu 2016. gada

pavasarī īsteno projektu “Apkārtnes labiekārtošana Kornetos”. Projekta ietvaros tika bruģēts celiņš

pie informatīvā stenda un veiktas korekcijas teritorijas apstādījumos.